Úradná tabuľa

Obec Petrova Lehota mala ku dňu vyhlásenia volieb 191 obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote dňa 8.08.2018 uznesením č. 18/2018 určilo v zmysle ust. § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného...