Zoznam akcíí v roku

Plán kultúrno-spoločenských akcií Obce Petrova Lehota  na r.2015

Marec
Zabíjačka – 1.3.

Marec 
2 ročník – Obecná zabíjačka

Apríl

Máj
Stavanie mája
Deň matiek

Jún
Deň detí

September
Hodová zábava

Október
Deň úcty k starším – posedenie dôchodcov nad 62 rokov

December

Mikuláš pre deti /v spolupráci s Mestom Trenčianske Teplice/

 

 

Radko Rožánek
starosta obce