Informácia k sčítaniu ľudu

Informácia k sčítaniu ľudu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA RÚVZ TRENČÍN – COVID19
Uzávierka cesty
Informácie k sčítaniu domov  a bytov Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich  dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov. Sčítanie domov a bytov vykoná obec (ďalej len „obec“), tzn. prebehne  bez účasti obyvateľov, čím sa  práve u nich významne zníži  administratívna záťaž. Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Rozhodujúci okamih sčítania je časový bod, ku ktorému je potrebné vypĺňať všetky požadované údaje o domoch a bytoch. Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria napríklad obývané chatrče rómskych komunít, ktorým nemôže by pridelené súpisné číslo a teda ani adresný bod v Registri adries, obývané garáže, obývané houseboaty, obývané neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie. Sčítanie domov a bytov sa uskutoční výlučne elektronickou formou, pomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov. Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov bude mať obec k dispozícii počas celej doby sčítania. Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, čo predstavuje 255 dní. Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov poskytne jeden formulár pre každý „byt v dome“, o ktorom sa zbierajú požadované údaje pri spracovaní Štatistickým úradom SR. V predchádzajúcich sčítaniach bolo potrebné vypĺňať osobitné formuláre za byty a osobitné formuláre za domy. Zisťujú sa údaje ako napr.: forma vlastníctva bytu, poloha bytu v dome, podlahová plocha bytu, počet obytných miestností v byte, typ kúrenia, zdroj energie používaný na vykurovanie. Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov bude obsahovať predvyplnenú databázu. Predvyplnená databáza vznikla integráciou dostupných údajov . Obec využije pre vyplnenie požadovaných údajov pre účely sčítania domov a bytov rôzne údajové zdroje /daňové evidencie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a i. Obec môže osloviť a vyžiadať si údaje o bytoch aj od osôb – vlastníkov či bývajúcich v domoch a bytoch. Sčítanie domov a bytov vykonávajú v obci poverené osoby. Úlohou poverenej osoby je úplne, správne a pravdivo vypĺňať údaje o bytoch v domoch v Elektronickom systéme pre sčítanie domov a bytov. Výsledkom bude databáza sčítaných domov a bytov s aktuálnymi údajmi o bytoch a domoch, ktoré po ďalšom spracovaní vytvoria základnú bázu údajov o domoch a základnú bázu údajov o bytoch, priamo integrované na údaje o obyvateľoch a domácnostiach.     Ďalšie informácie na stránke: www scitaniestatistick.sk