Vývoz odpadu – veľkoobjemový odpad

odpad

Vývoz odpadu – veľkoobjemový odpad

Uzávierka cesty
ORHZZ - vyhlásenie zvýš. nebezpeč. požiarov

O z n á m e n i e

Obec Petrova Lehota oznamuje občanom, že od 15. apríla 2020 až do naplnenia budú v obci pristavené kontajnery na zber veľkorozmerného odpadu.

Do rozmiestnených veľkoobjemových kontajnerov je možno uložiť len veľkorozmerný komunálny odpad a to: vyradené predmety z domácností, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je napr. nepotrebný nábytok, koberce, matrace a pod. Tento nadrozmerný odpad je potrebné rozmerovo zmenšiť, aby bol kontajner čo najlepšie kapacitne využitý. Do kontajnerov je zakázané ukladať bežný komunálny odpad, nebezpečný odpad,  ako sú obaly z farieb, olejov, žiarivky, batérie, akumulátory, ďalej biologický odpad, orezané kríky, haluziny a pod.

Zároveň žiadame občanov, aby aj pri vkladaní odpadu do kontajnerov dodržiavali preventívne a ochranné opatrenia vyhlásené v súvislosti s COVID-19.